ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

TSNR Distribution Co.Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពសេវាគ្រប់គ្រងការិយាល័យចម្រុះ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

bonnathai@gmail.com

N/A

N/A

N/A

N/A

TSNR Distribution Co., Ltd. is a leading distribution service in Cambodia with nationwide network coverage to 18 main provinces. Started in 2011 the company has grown rapidly since then and now employs over 200 people with warehouses and offices spaces near the city center of Phnom Penh. We are focused in FMCG and are currently the Sole distributor for LION and NCP products in Cambodia. With leading brands like Shokubutsu, Kodomo, and Fitne we have quickly established our status as a competitive force in each market category. Our aim is to source, market, and distribute quality products to push the diversification of all the Cambodian market segments