ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Smile Mini Marts

ដៃគូសហការទូទៅ

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

077 358 258

jobs@smileminimart.com

023 21 28 64

N/A

www.smileminimart.com

N/A