ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ហុងដូ អ៊ីនធើណេស្យណលហ្គាមេន ខូអិលធីឌី

សហការរួមគ្នា

ការផលិតគ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងប្រហាក់ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
86283532 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

086283532

086283532

none_hong_do@no-replay.com

0353664310

N/A

N/A

N/A