ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

The Cambodian Center for Human Rights

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សេវាបោកគក់ និងបោកស្ងួតសំលៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើពី រោមសត្វ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

vacancy@cchrcambodia.org

N/A

N/A

www.cchrcambodia.org

N/A