ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ខេស៊ី ឡាយ អចលនទ្រព្យ

ដៃគូសហការមានកម្រិត

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យជាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬជាប់ជា កិច្ចសន្យាជួល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10 3 0 0

Cambodian

credit officer = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

099500500

099500500

kingchanroeun@kchay.com.kh

061999997

N/A

www.kclay.com.kh

N/A

ក្រុមហ៊ុនខេស៊ីឡាយ អចលនទ្រព្យ ខូអិលធីឌី គឺជាក្រុមហ៊ុន ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាក្រុមហ៊ុនលេខ១ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើសេវាកម្មបង់រំលោះ ។