ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

NAGAWORLD

សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស

សកម្មភាពល្បែងកំសាន្ត និងការភ្នាល់គ្នា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

015883351

careers@nagaworld.com

023228822

N/A

www.nagaworld.com

N/A