ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

AEON Specialized Bank(Cambodia) PLC

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
6 0 0 0

N/A

sale = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

053953782

070888689

recruitment@aeon.com.kh

053953782

N/A

www.aeon.com.kh

N/A

AEON Specialized Bank(Cambodia) PLCត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នាំ២០១១ ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន​ឈ្មោះថា Aeon Financial Service Co.,ltd. លក្ខិណៈពិសេសក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុន​ដំបូងគេក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបង់រំលស់​ដល់អតិថិជន ក្នុងការជាវសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដោយគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ ដែលជាសេវាកម្មថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ប៉ុន្តែសេវាកម្មមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត