ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Goodhill Enterprise (Cambodia) ltd.,

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវដែក

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

recruitment@gooodhill.com.kh

023217888

023213688

www.goodhill.com.kh

N/A