ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

World Mate Emergency Hospital

ដៃគូសហការទូទៅ

សកម្មភាពមន្ទីពេទ្យ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1 0 0 0

N/A

administrative volunteer = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

085338177

085338177

admin@thehandafoundation.org

053952822

N/A

N/A

N/A

The world  Mate Emergency Hospital and the Handa Medical centre is funded by the Handa foundation, which is a non-religious , non political, not-for-profit International NGO based in the United state and  registered in Cambodia.