ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

CellCard

ដៃគូសហការទូទៅ

ដំណើរការទិន្នន័យ ការបង្ហោះគេហទំព័រ និងសកម្មភាពប្រហាក់ ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR officer

none_cellcart@no-replay.com

023991258

N/A

N/A

N/A