ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Classy Hotel and Spa

ផ្សេងៗ

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2 0 0 0

N/A

guest relation = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HRM

076 666 8666

hrm@classyhotelspa.com

095 33 82 28

N/A

N/A

N/A

classy hotel and spa is hotel