ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Cambodian Children's Trust

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ការអប់រំនៅមតេ្តយ្យ និងបឋមសិក្សា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1 0 0 0

N/A

teacher IT = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Gnoth Vanny

093 622 645

hr@cambodianchildrenstrust.org

077 520 205

N/A

N/A

N/A

Cambodian Chidren's trust is a secula, non-profit cambodian NGOworking to enable children in Battambang to break free from the cycle of poverty and become educated, ethical and empowerd future leaders of cambodia.