ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Smart Axiata Co., Ltd.,

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
100 0 0 0

N/A

Telecome = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

016 786 655

077 23 23 78

jc_pp@nea.gov.kh/ jobs@smart.com.kh

023 633 6002

N/A

: http://www.nea.gov.kh

N/A

Smart Axiata Co., Ltd., a mobile telecommunications company of Cambodia, serves currently over 8 million subscribers under the 'Smart' brand. Smart Axiata is part of Axiata Group Berhad, one of the largest telecommunications groups in Asia with over 260 million customers. Currently, we are looking for motivated, self-confident, passionate, self-driven, good communication skills,