ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

C.B.MARKET (CAMBODIA) Co.,Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យជាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬជាប់ជា កិច្ចសន្យាជួល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
5 0 0 0

N/A

ភ្នាក់ងារលក់ = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

លោក ជា វិសិដ្ឋ

077922280/015222447

c.bmarket@yahoo.com / cheavisith@yahoo.com

0535051777

N/A

N/A

N/A

ស៊ី.ប៊ី.ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា)​គឺជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយបានចុះបញ្ចីត្រឹមត្រូវ ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ , ទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ,ទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន​ និង បង់រំលស់ទ្រព្យ ឬ អចលនទ្រព្យ។