ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Hagar Catering & Facilities Management

សហការរួមគ្នា

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

Provide the food and catering services = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. Doeuk RANN

010 333 092/017 990 932

e-mail: doeuk.rann@hagarcatering.com

023 221 501

N/A

www.hagarcatering.com

N/A

Hagar Catering & Facilities Management Ltd. (HCFM) is a social enterprise with a partnership between Hagar Social Enterprise Group (HSEG) and private investors from international catering businesses. HCFM provides employment opportunities for men and women from Hagar NGO’s shelters and social programs.