ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

DKSH (Cambodia) Ltd

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. Bunthorn Soleil

023 212 838

ecruitment.cg@dksh.com.kh

023 212 838

N/A

N/A

N/A