ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ABA Bank

សហការរួមគ្នា

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
100 0 0 0

N/A

Bank and Finance = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

016 78 66 55

077 23 23 78

recruitment@ababank.com

023 633 6002

N/A

www.ababank.com

N/A

ABA Bank is one of Cambodia's premier banking institutions founded in 1996 as the Advanced Bank of Asia Limited.

ABA Bank is now a multi-branch network universal commercial bank offering a full range of products and services to all Cambodians.