ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

មិនមាន

0962497777

chanlumorng@gmail.com

N/A

N/A

មិនមាន

N/A

មិនមាន