ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ធនាគា ហ្វីលីព

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
23217942 0 0 0

Cambodian

023217942/0236380002 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, រតនៈ, រំចេក ៥

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

023217942/0236380002

023217942/0236380002

info@kredit.com.kh

023217942/0236380002

N/A

www.kredit.com.kh

N/A

KREDIT microfinance institutiong Plc. Founded in 1993 is permanent license christian microfinance in stitution which is contributing to the social and economic