ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43273) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

lSI STEEL CO.,LTD

Warehouse Officer

5 នាក់ ៖

- ស្វាយអន្ទរទី ១, ស្វាយអន្ទរ, ស្វាយអន្ទរ, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(5)

24-03-2021

31-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Construction of buildings

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor Degree of Management or equivalent • 1 year of experiences in stock management • Microsoft Office: Word., Excel, PowerPoint, Other software related to warehouse management • Able to use English both speaking and writing • Team working and communication, Technical Skills, an eye for detail, Problem Solving. • Able to manage in process • Self-motivated with result driven approach • Organizational and leadership abilities • Able to work under pressure.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Ensure that every daily movement of every single inventory item, following the process, have enough document support and well recording with or without the system. • Keeping stock control system up to date and accurate with the actual • Coordinating and executing all the assigned task link to 5S implementation • Other tasks as per assigned by superior.

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277