ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43265) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

One Fraternity Co., Ltd.

Supervisor, Development and Training

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

19-03-2021

22-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

1. Education: o Bachelor degree or Master in in education, psychology, human resource development or relevant fields 2. Experiences: o 3-year of experience in employee learning and development (in private sector) 3. Skills and knowledge: o Negotiating and influence skills o Strong understanding of human behaviors and ability to motivate people o Presentation and facilitation skills o Great writing skill o Broad knowledge and ability to develop and enforce policy/ procedure o Good command of computer literacy (Microsoft office and other useful software) o Strong command of Khmer and English

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

1. Develop and implement knowledge management • Knowledge generation • Knowledge transfer/ share • Knowledge retention (organizational memory) o Create culture of learning o Structure of knowledge o Well documented o Well trained people o Create good routine knowledge • Knowledge utilization 2. Monitor the effectiveness of knowledge management. 3. Develop knowledge management SOP/Policy for sustainable company growth. 4. Be a trainer. 5. Involve in the development and maintain the effective use of database management system (incorporated in HRIS system). 6. Involve and support DnT strategy plan. 7. Assist Manager DnT to develop OFL Academy. 8. Other tasks assigned by Manager DnT.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន One Fraternity Co., Ltd. (Vital, Mee Chiet, One More Restaurant) ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@vital.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Building No. 888K, Road 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo,Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. ទូរស័ព្ទៈ 061 997 333 / 093 269 595 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer