ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43260) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

SP Brother Co.,Ltd

ផ្នែកឡា

10 នាក់ ៖

- បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(10)

31-03-2021

05-04-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 8

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-ត្រូវមានជំនាញដេរច្បាស់លាស់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

0

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel: 086 779 990