ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 41653) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Manulife(Cambodia) PLC

Manager, Agency Recruitment

1 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(1)

17-09-2020

21-09-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

មាន

មាន (ដើម្បីសុវត្តិភាពបុគ្គលិក)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ: •អ្នកមានសញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ នៅបទពិសោធន៍ការងារ ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយកំរិតត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិច ២-៣ ឆ្នាំ បទពិសោធន៍ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស (ទីតាំងដែលទាក់ទងនឹងការលក់) និងការអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ •មានជំនាញបុគ្គលល្អនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅដើម្បីឈានដល់កំរិតមនុស្សខុសគ្នា ការយល់ដឹងអំពីប្រតិបត្ដិការរបស់ភ្នាក់ងារនិងប្រព័ន្ធរបស់វាក្នុងការបើកបរឥរិយាបថដែលចង់បានគឺជាការបូក •អ្នកលេងក្រុមល្អ។ មានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនិងធ្វើការក្រោមសម្ពាធខ្ពស់ ស្វាហាប់ជាមួយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង •ជំនាញអន្តរបុគ្គលការវិភាគនិងទំនាក់ទំនងល្អទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ៖ Design រចនាកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងសមស្របដើម្បីសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសអ្នកប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង review ពិនិត្យឡើងវិញនូវកម្មវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្សេងៗគ្នាជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្របនិងប្រសិទ្ធភាព អនុវត្តនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Ens ធានាថារបាយការណ៍គ្រប់គ្រងត្រូវបានផលិតដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីជ្រើសរើសថ្មី •ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់នាយកដ្ឋាននិងសកម្មភាពជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាទៀងទាត់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង (ឧ។ សិក្ខាសាលាជ្រើសរើសនិងជំនាញជ្រើសរើស) •ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តនិងការទទួលស្គាល់) ដើម្បីលើកកម្ពស់ការជ្រើសរើសអ្នកប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង។ លើកកម្ពស់វប្បធម៌ជ្រើសរើសនិងទម្លាប់ជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារ •ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដល់ក្រុមភ្នាក់ងារ អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការ

របៀបដាក់ពាក្យ

* របៀបនៃការដាក់ពាក្យ: បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានគុណវុឌ្ឍិដូចខាងលើ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV & Cover letter) មានបិទរូបថតថ្មី ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់ថតចម្លង លិខិតបញ្ជាក់ការងារ (បើមាន) សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 965 965ឬតាមអ៊ីម៉ែលdavid_dy@manulife.com