ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38556) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ អមត: ខាប់ភីថល

មន្រ្តីឥណទាន

50 នាក់ ៖

- មានជ័យ, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(50)

30-03-2020

06-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

0

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

0

របៀបដាក់ពាក្យ

-សូមទាក់ទងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្វាយរៀង 016646655 -សូមទាក់ទងទៅកានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ 010666920