ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38553) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

មន្រ្តីប្រឹក្សាឥណទានហាត់ការ

61 នាក់ ៖

- សន្សំកុសល ១, បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(61)

30-03-2020

06-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

0

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

0

របៀបដាក់ពាក្យ

0