ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38538) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគា ហ្វីលីព

IT Officer

5 នាក់ ៖

- រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(5)

31-03-2020

01-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Software and applications development and analysis

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Bachelor degree in computer science or equivalent -good with logical analysis,data structure and algorithms -Good knowledge and understanding of OOP and design patters

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Develop maintain, enhance and troubleshoot existing application -Write scalable code for, NET software application -Provide support and train to junior developers -Analyze system requirements and development team tasks

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidate Should submit your CV ,Cover Letter ,2 new pieces of 4×6 photo ,copied ID card ,Family book, birth certificate, education and work certificates Email:job@kredit.com.kh or Website: www.job.kredit .kh