ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38537) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa)

Social Media Specialist

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

20-04-2020

27-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Associate Degree

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Relevant Degree or Diploma in related fields • At least one year experience in Marketing or related field • Ability to work across various Departments and Stakeholders • Business Acumen

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Propose and Develop Brand standards, processes and guidelines to realize the Company’s Brand objectives through the various Social Media platforms. • Develop and implement Social Media platforms • Continuously develop and deploy exciting content and visuals for the Company’s website, Facebook...etc. • Deploy programs, games or interactive content to create a dynamic Instagram, YouTube platform • Develop and Deploy a weekly, monthly plan for Social Media activities. • Work with Influencers, Celebrities to develop joint Social Media programs that will drive growth in Sales and positive image of the Company • Be quick and accurate in responding to Social Media feedback, comments, questions pertaining to the Company. • Organize and execute Social Media events involving various other stakeholders including Media, Influencers, Customers, Sales individuals.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជាតេលា. ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២០​ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: No.C168, Russian Federation Blvd, Phum CPC, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia