ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38496) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

THE HABIT BURGER GRILL

ផ្នែកបំពង

2 នាក់ ៖

- ភូមិ ១, ផ្សារដេប៉ូទី ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

10-04-2020

20-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានជំនាញ់បំពងច្បាស់លាស់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ផ្នែកបំពង

របៀបដាក់ពាក្យ

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទៈ086 860 111