ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37491) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ASIA WEILUY

បុគ្គលិកតាមតំបន់

270 នាក់ ៖

- ភូមិ ទី ៧, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(270)

15-02-2020

24-02-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 16:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 16:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

50,00$

80,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Very good)

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានភាពស្មោះត្រង់ គោរពពេលវេលា មានការសហការជាក្រុម គោរពតួនាទី គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលកើតមានទៅដល់អ្នកមើលការខុសត្រូវ គោរពពេលវេលា ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នា

របៀបដាក់ពាក្យ

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ 012664285/098484159 ឬតាមរយៈ samart.o@asiaweiluy.com