ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 36312) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC.

Financial Consultant

5 នាក់ ៖

- លេខ៨, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(5)

09-02-2020

29-02-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Graduate from University/College Some experiences in sales would be advantageous • Hardworking, result-oriented, good communication and negotiation skills Enjoy meeting new people and managing good relationship

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Approach all potential customers and present and provide consultation with regards to the life insurance products and then sell the products as per the needs of such customers .• Assist the customers by providing them after sales service and information as and when required • Work with the (Senior) Business Development Manager in providing the regular sales reports as per the Company policies

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277