ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 36309) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Khmer Beverages Co., Ltd

ផ្នែកលក់

5 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(5)

15-01-2020

02-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Education science

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-រាសរាយរាក់ទាក់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ធ្វើការពីច័ន្ទដល់សៅរ

របៀបដាក់ពាក្យ

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 017 7777 62 / 088 618 18 18