ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35155) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច

អ្នកចាក់ប្រេង

15 នាក់ ៖

- ភូមិ២, ផ្សារថ្មីទី ២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(15)

30-11-2019

30-12-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:05
បញ្ចប់: 00:00:11 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Extraction of crude petroleum and natural gas

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ចប៉ទី១២

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់រាល់កិច្ចការ រាយណ៍ជូនប្រធាន

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Address: Village 01, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Tel: 081 786 655/043 210 277 Email: jc_preyveng@nea.gov.kh/jc_preyveng@yahoo.com