ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35153) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ឯក សុក្រឹត្យ ឯ.ក

មន្រ្តីឥណទាន

8 នាក់ ៖

- អូរដាលើ, បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(8)

29-11-2019

02-12-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានអាយុចាប់ពី១៨-៣៥ឆ្នាំ -យ៉ាងហោចណាស់រៀនចប់មអធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ -មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សា -ចេះទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួល -មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការងារតែឯង និងជាក្រុមបាន -ចេះកុំព្យូទ័រ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ធ្វើផែនការ ការងារប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងខែ -សិក្សា និងវាយតម្លៃ តំបន់ប្រត្តិបត្តការថ្មី និងចាស់ -ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតិផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន -សិក្សាពីស្ថានភាពអតិថិជន និងការប្រកូតប្រជែង ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ -ធ្វើរបាយការណ៍ បូកសរុប ការអនុវត្តផែនការ និងលទ្ធផលការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងខែ

របៀបដាក់ពាក្យ

សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)មកកាន់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន ឯកសុក្រឹត ឯ,ក ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ អូដាលើ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ឬ តាមរយៈសាខាខេត្តរសប់ក្រុមហ៊ុនឯកសុក្រឹត ឯ,ក