ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35151) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគា ហ្វីលីព

មន្រ្តីឥណទាននិងមន្ត្រីឥណទានហាត់ការ

12 នាក់ ៖

- បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(12)

22-11-2019

02-12-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Experiences in leadership role at least 2years -Bachelor Degree in finance /Accounting -Experiences at least 2years in audit Field -Good Understanding of internal control,process and risk analysis -Good teamwork and audit -Good Computer Skill -Good written and spoken English Communication skill -High motivation and ability to work

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ធ្វើផែនការ ការងារប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងខែ -សិក្សា និងវាយតម្លៃ តំបន់ប្រត្តិបត្តការថ្មី និងចាស់ -ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតិផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន -សិក្សាពីស្ថានភាពអតិថិជន និងការប្រកូតប្រជែង ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ -ធ្វើរបាយការណ៍ បូកសរុប ការអនុវត្តផែនការ និងលទ្ធផលការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងខែ

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidate should submit your CV and Cover Letter to Kredit Microfinance Instistution Plc. Head Office at #71 St. 163, Sangkattoul Svay Prey 1 , khan Boeng keng kang ,Phone Penh or Email:job@kredit.com.kh phone Number Battambang :093 808 136