ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35032) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Cambodian Children's Trust

HR Team Leader

1 នាក់ ៖

- អូរតាគាំ ១, ទួលតាឯក, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

31-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

3 ឆ្នាំ Activities of head offices; management consultancy activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Bachelor degree in Human Resources or related field -Minimum of 3-4 years Human Resources experience -policy and procedure Writing experience -Good Attention to detail and Organizational skills -Good Understanding of the Cambodia Labour Law -working across different Cultures

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Over the Human Resources team including setting policies and mentoring staff -Ensure compliance to organization -Oversee hiring , compensation ,benefits -screen applications, identify and approach suitable candidates -

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested Person should send an application Letter and copy of his/her current and Updated professional curriculum vitae (CV)​ to the Human Resources Department ,Cambodian Children's Trust Tel: 096 88 99 550 / 053 73 23 94