ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34408) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Angkor Diary Products Co.,Ltd

quality control

3 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

30-10-2019

10-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Chemical engineering and processes

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Associated or Bachelor Degree of Chemistry, Agro-Industry or related majors.

- Be able to work rotation shift (day shift and night shift) 

- Fresh graduate or experience are accepted 

- Knowledgeable of physicochemical theory and chemical analysis methods.

- Ability to implement chemical and physical testing

- Ability to read and understand specialized English documents

- Good computer for Ms. word& Excel

- Carefully, quickly, honestly and assertive

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Check the environment, safety and hygiene in physiochemical working area , mixing area, CIP room, and processing area.

- Keep the working space clean and tidy.

- Analysis the physiochemical criteria of raw materials, chemical, semi-product, finished products and authorized sample from leader.  

- Testing the chemical used and cleaning sysytem of processing machine.

- Check recombined sample ensure they are in good quality before take them for reprocessing.

- Preserve the samples for tracking analysis.

- Monitoring and controlling technical paratmeter and each step production during processing

- Report the results of the testing analysis to QA physio-chemical make decisions on filling in production line.  

- Cooperate with operator and QA leader to hanle unsuitable situations in processing.

- Reprot trouble shooting immediately to QA leader with clearly explanination.

- Storage chemical reagent throght regulation (5s system , MSDS) 

- Follow experiment tools, equipments, instruments through regulation.

- Entry data in document and system and keep maintain the record

- Other tasks/duties assigned by leader.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Angkor Dairy Products Co., Ltd 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  at office # P2 – 096, P2 – 097, Phnom Penh Special Economic Zone, National Road 4, Sangkat Boeung Thom, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia 
លេខទូរស័ព្ទ: (855-24) 689 8888 / 087 82 81 87

អ៊ីម៉ែល: sreymao@angkormilk.com.kh
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer