ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34404) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Electric Technical Power Service Co.,Ltd

ផ្នែកជញ្ជីញ

8 នាក់ ៖

- ត្រពាំងថ្ម, ល្បើក, ឈូក, កំពត, កម្ពុជា(8)

20-11-2019

21-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Work skills

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅដល់៤០ឆ្នាំ

បេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវមានសញ្ញាតិខ្មែរ

បេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវមានកាយសម្ទារល្អ

មានទំនួនខុសត្រូវក្នុងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

បេក្ខជនត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតារយៈទូរស័ព្ទលេខ០៦៦៦៦ ៩៨ ៦៧​/ ០៩៦ ២៨៩ ៦៤ ៩៧ /០១៥ ៤៨ ៧៦ ០៦