ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34399) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

SR Boutique

ផ្នែក ក្រលុកស្រា

4 នាក់ ៖

- ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(4)

27-09-2019

03-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

190,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 9

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទប្រុសឬស្រីមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

- ត្រូវចេះនិយាយភាសារបានខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូស្មោះត្រង់និងការងារហើយមានសីលធម៍ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 070 358 686 សូមអរគុណ!