ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34360) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វលក្ខណ៍ហូម

ផ្នែកលក់

15 នាក់ ៖

- កំពង់កណ្ដាល, កំពត, កំពត, កម្ពុជា(15)

30-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានរូសម្បិត្តសមរម្យ

មានបទពិសោធន៍ក្នុងការលក់ និងផ្នែកទីផ្សារកាន់តែប្រសើរ

មានភាពរហ័សរហួន 

រូសរាយរាក់ទាក់មានទំនាក់ទំនង់ល្អ អាចធ្វើការងារជាក្រុម

គោរពពេវាលា និងតួនាទីភារកិច្ច

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ត្រូវមាទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

ចេះគោរពពេលវាលា និងតួនាទីភារកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ ទំនង់តារយៈទូរស័ព្វលេខ 096 2882 626 /088 515 9432 / 098 828 118/ 017 279 277