ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34359) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

មន្ត្រីឥណទាន

62 នាក់ ៖

- ភូមិ១ឧសភា, កំពង់កណ្ដាល, កំពត, កំពត, កម្ពុជា(62)

25-11-2019

26-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បញ្ចាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ័រង់បរិញ្ញាប័ត្រ ជំនាញ ធនាគារ ហិរញ្ញាវត្ថុទីផ្សានិងជំនាញដែបាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

រៀបចំការលក់ឥណទានប្រចាំឆ្នាំ  ដើម្បីបីធានាបាននូវភាពសមស្របទៅតាមគោលការណ៍និង ស្ថានភាពទីផ្សារ

ចុះផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាផ្តល់យោបល់ និងផ្តល់ឥណទានទៅកាន់អតិថិជនទោតាមតំបន់គោលដៅ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាផែនការលក់ឥណទានទទួលបានជោគជ័យ និងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅកាន់ job.amret.khដើម្បីចុះឈ្មោះនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ឬផ្ញើប្រវត្តរូសង្ខេបមកកាន់​Email job.amet.kh ឬអញ្ជីញមកដាក់ពាក្យបម្រើការងារតាមសាខាទាំងអស់ទូទាំង២៤ ខេត្តក្រុង។