ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33918) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

ផ្នែក ព៍ត៌មានវិទ្យា

3 នាក់ ៖

- សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

18-09-2019

25-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទប្រុសមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចេះកុំព្យូទរ័

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវចេះស្មោះត្រង់និងការងារហើយមានសីលធម៍ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 096 33 33 562 សូមអរគុណ!