ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33500) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AG Education

Customer Service Officer

3 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(3)

13-09-2019

23-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Computer use

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• At least High school diploma or equivalent
• No experience is encouraged to apply
• Computer literacy: Ms. Word, Excel, Internet and Email
• Good command of English
• Self-motivated, friendly, positive attitude, energetic and mature
• Willing to work independently and with team spirit
• Women are encouraged to apply
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Greet both internal and external customers 
• Confer with customers by telephone or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints
• Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers' problems
• Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken
• Complete contract forms, prepare change of address records, or issue service discontinuance orders, using computers
• Refer unresolved customer grievances to immediate supervisor or related department for further investigation
• Contact customers to respond to inquiries or to notify them of any planned adjustments
• Record and send the list of students to add, delete, or renew
• Recommend improvements in products, or service and procedures to prevent future problems
• Perform other tasks assigned by upper manager

របៀបដាក់ពាក្យ

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Mr. Phon Socheat

Phone

015 678 109

Email

recruit@arizonschool.edu.kh

Website

http://www.arizonschool.edu.kh/

Address

#19Z4, Street 271, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.