ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33021) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Club អេលីត

Service ( នារី )

100 នាក់ ៖

- កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា(100)

26-08-2019

09-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 10

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 010 35 66 55 / 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer

ឬទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកជ្រើសរើសផ្ទាល់់ តាមលេខទូរស័ព្ទៈ ០៧១ ៨៨៨៨ ៤១១/ ០៨៧ ៤៤​​ ២២ ៧៧​