ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32606) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Supporting Officer – Credit Admin

1 នាក់ ៖

- បឹងព្រលឹត, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

400,00$

600,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Other personal service activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Graduated from university of Finance, Banking or Business Management.
 • Having basic knowledge on financial & banking products
 • Assertive, able to calculate and propose solutions.
 • Honest, agility, sense of responsibility and very organized.
 • Ability to work well in English, priority using Vietnamese.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 •         Processing credit support operations:

- Prepare credit documents

- Completing procedures for security assets

- Control compliance before granting credit to customers

 • Implement system data entry and monitoring data on management software system and compare data.
 • Performing professional handling of payment support and trade finance, operating ATM / POS according to the assigned scope and MB regulations from time to time
 • Perform storage and management of customer records.
 • Examine and compare data of credit operations, card operation, payment & trade center activities arising at the Branch.
 • Performing credit support activities, Card operation, payment & trade center at branches according to standards, improving productivity and quality, controlling risks / losses
 • Perform other tasks as assigned by the direct manager in accordance with the capacity and scope of work.
 • Comply with regulations, processes and regulations related to the work performed and take responsibility for errors and risks caused by individuals.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File name and Email Subject: Position- Full name (for example: Internal Auditor-Chantra )
 • Send your application form to the Email: mbbank.cam@mbbank.com.vn
 • website: https://mbbank.com.kh