ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32605) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Internship HR

2 នាក់ ៖

- ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Undergraduate / Expecting – undergraduate, major in Management and other related fields.
 • Age: under 25, good communication skill
 • Independent and self-motivated
 • Excellent communication and reporting skills
 • Quick learning and ability to adapt to different environments

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Update current and design new recruitment procedures
 • Conduct recruitment process and report to the top management
 • Review recruitment system and suggest the best option for the company need
 • Research and choose job advertising options
 • Advise hiring position on reviewing techniques
 • Recommend ways to improve ALL WEB recruitment value proposition
 • Build the recruitment’s professional network through relationship with HR professional, colleges and other recruitment partner
 • Other tasks assignment by Manager

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File name and Email Subject: Position- Full name (for example: Internal Auditor-Chantra )
 • Send your application form to the Email: mbbank.cam@mbbank.com.vn
 • website: https://mbbank.com.kh