ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32604) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Customer Care

1 នាក់ ៖

- បឹងព្រលឹត, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

400,00$

500,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Other personal service activities

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Graduate/ preparing for graduation of University/ College (regular system). Majoring in Accounting, Economics, Finance, Banking and other related fields.
 • Good looking appearance and good communication.
 • Grasp of accounting operations, having knowledge in payment services in the Bank;
 • Having good working ability in English, especially Vietnamese is a plus
 • Priority is given to those having experience in accounting or customer services, age < 25.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Carrying out the transaction with customer on banking products and services related to transaction floor
 • Open and close account for customers
 • Prepare account statement and other request from customers
 • Taking care and advising customers.
 • Prepare Daily transaction report, and other report requested by manager

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File name and Email Subject: Position- Full name (for example: Internal Auditor-Chantra )
 • Send your application form to the Email: mbbank.cam@mbbank.com.vn
 • website: https://mbbank.com.kh