ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32603) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Corporate Banking Officer

1 នាក់ ៖

- បឹងព្រលឹត, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

400,00$

600,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Other personal service activities

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Minimum Bachelor degree in Business field
 • Grasp of products and services of the Bank, having knowledge on financial & banking markets;
 • Good communication, negotiations, sales and marketing skills;
 • Having good working ability in English

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Meet and exceed the assigned sales targets through acquiring new customers for corporate lending products and other corporate banking products.
 • Developing and maintaining the relations with corporate customers.
 • Take care and monitor the situation of customer loan use.
 • Understand customer’s lending needs and provide suitable solutions through consultation
 • Consult with customers to the suitable type of corporate banking products and services
 • Stay updated with banking products and services, competitor’s activities and marketing campaigns.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File name and Email Subject: Position- Full name (for example: Internal Auditor-Chantra )
 • Send your application form to the Email: mbbank.cam@mbbank.com.vn
 • website: https://mbbank.com.kh