ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32600) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Digital Banking Officer

1 នាក់ ៖

- បឹងព្រលឹត, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

400,00$

500,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Employment activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Graduation major in Economics, Finance and Banking.
 • Knowledgeable about technology and and smart device.
 • Understanding of bank products and services (card products and POS)
 • Having communication skills, sales, customer care and lecturing.
 • Dynamic, creative work.
 • Ability to work well in English, using Vietnamese is priority.
 • Priority good deployment capabilities and sales.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Direct business for eMoney , ATM (develop, cooperate with company and open eMoney visa card, eMoney account …).
 • Develop, Cooperate with partner about  policy for eMoney visa card, POS
 • Implementation of the issuance, payment (cards visa eMoney).
 • Other work under the assignment of manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File email subject: Position- Full name (for example:  Digital banking-Chantra )
 • Send your application form to the email: mbbank.cam@mbbank.com.vn before 5pm
 • website: www.mbbank.com.vn