ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32598) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MB Bank Plc. Phnom Penh Branch

Legal Officer

2 នាក់ ៖

- បឹងព្រលឹត, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

12-07-2019

31-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

400,00$

600,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Law

3 ឆ្នាំ Legal and accounting activities

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • As Cambodian with a clear background.
 • University Degree / Post-graduate formal reputable domestic and foreign specialized Economic Law
 • Understand Cambodian law
 • Ability to risk management, analysis and forecasts of good information
 • Proficient in English, use English for Law.
 • Candidates who have experience in an array of banking legislation and / or company / law office in Cambodia
 • Priority to Candidates who are able to communicate in Vietnamese

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Develop and update regularly basis to current legislation in Cambodia (English, Cambodian and Vietnamese), to coordinate the updating, reviewing the system of MB internal documents apply to expenses foreign subsidiaries.
 • Make suggestions, reviewing internal documents, sample contract of branches ... ensure compliance with laws and internal regulations of Cambodia.
 • Join debt settlement, dispute settlement, proceedings arising from transactions
 • Consult the transaction, the legal issues arising out of the branches involved in the preparation, negotiation of legal documents / contracts with partners of MB.
 • Dissemination and advocacy for legal knowledge Cambodian staff at the branch and Head office MB.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Job  application shall be  sent  including: your CV and Cover letter
 • File email subject: Position- Full name (for example:  Digital banking-Chantra )
 • Send your application form to the email: mbbank.cam@mbbank.com.vn before 5pm
 • website: www.mbbank.com.vn