ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31710) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Cambodia Post Bank Plc.

Credit Officer

10 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(10)

30-06-2019

15-07-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Minimum third year or graduated in Banking & Finance, Management, Marketing or related fields.
 • Good experience in sales (Experience in Credit/ Saving is preferable)
 • Commit to the core value of the company.
 • Good analytical, attention to details, communication, time management, and interpersonal skills.
 • Abilities to decision-making and problem-solving
 • Proficiency in English both speaking and writing.
 • Proficiency in Microsoft Office.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • To promote and sell the company’s products and services.
 • To process all new applications within the stipulated turnaround time.
 • To build a good relationship with all levels of local authorities to get their support on loan documents processing.
 • To fill in all new loan/existing loan applications with clients, and following up clients’ repayment on time.
 • To manage and maintaining clients’ relationship with clients, to gain more loyalty from clients through high quality services.

របៀបដាក់ពាក្យ

How to Apply:

 • Apply to – recruitment@cambodiapostbank.com
 • Contact – 093 700 195